Chính sách bảo mật

Tất cả các từ viết tắt hoặc định nghĩa được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện được thông qua ở đây.

1. Chính sách bảo mật

1.1 Chính sách bảo mật bao gồm thông tin và dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập, sử dụng và chia sẻ liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, đây cũng là cơ sở pháp lý về quyền và lựa chọn của bạn đối với thông tin được cung cấp. Chính sách Bảo mật này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Singapore (“PDPA”).

1.2 Chúng tôi thường xuyên cập nhật Chính sách bảo mật, bạn nên truy cập định kỳ vào trang web để xem các điều khoản của Chính sách này nhằm biết các điều khoản hiện tại đang áp dụng.

1.3 Truy cập trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đã đọc và hiểu chính sách này. Và đồng ý việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

 

2. Quyền lợi khách hàng

2.1 Khách hàng có các quyền sau:

Truy cập vào dữ liệu cá nhân để kiểm tra dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu.

 • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân điều chỉnh mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác đang lưu.
 • Xóa dữ liệu cá nhân của bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần lý do và chúng tôi xử lý.
 • Hủy sự đồng ý điều này cho phép bạn hủy sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Vì vậy, chúng tôi có thể không cho bạn quyền truy cập vào các chức năng cụ thể nhất định của trang web và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu trường hợp này xảy ra khi bạn hủy truy cập vào thông tin cá nhân.

 

3. Thực hiện Quyền lợi khách hàng

3.1 Nếu bạn muốn thực hiện các quyền theo khoản 2, vui lòng:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin hoặc chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn nhằm đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 không có quyền.
 • Quyền mà bạn muốn thực hiện và xác định dữ liệu cá nhân.

3.2 Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng ba mươi (30) ngày trừ khi yêu cầu của bạn đặc biệt hoặc bạn đã đưa ra nhiều yêu cầu. Thông thường, bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Nếu yêu cầu của bạn không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức, chúng tôi có thể tính phí hành chính hợp lý hoặc từ chối thực hiện.

 

4.Thu thập dữ liệu

4.1 Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập thông qua việc bạn tự nguyện gửi.

“Dữ liệu cá nhân” cho phép chúng tôi nhận dạng bạn, bao gồm dữ liệu về một người có thể được xác định (i) từ dữ liệu hoặc (ii) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng truy cập.

4.2 Dữ liệu cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba. Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn bên thứ ba, như từ các cơ quan báo cáo tín dụng, các trang web truyền thông xã hội, các chi nhánh của chúng tôi, nhà cung cấp phân tích, nhà quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính.

4.3 Dữ liệu không thể nhận dạng hoặc tổng hợp. Khi bạn tương tác với chúng tôi qua trang web, chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân. Những thông tin này được thu thập một cách thụ động bằng nhiều công nghệ khác nhau, không thể được sử dụng để xác định cụ thể. Chúng tôi có thể tự lưu trữ thông tin hoặc thông tin có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu do các chi nhánh, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và gộp chung với các thông tin khác để theo dõi, ví dụ: tổng số khách truy cập vào trang web, số lượng khách truy cập vào mỗi trang của web, tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách truy cập và cách người tiêu dùng sử dụng và tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Với nỗ lực không ngừng để hiểu rõ hơn và phục vụ người dùng dịch vụ của mình, chúng tôi thường tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng dựa trên dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi. Nghiên cứu này có thể được tổng hợp và phân tích. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các chi nhánh, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi, nhưng là  thông tin tổng hợp và không nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ số liệu thống kê người dùng để mô tả dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng, và cho các bên thứ ba vì các mục đích hợp pháp khác. Nếu chúng tôi kết nối dữ liệu tổng hợp hoặc không thể nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo Quyền riêng tư.

 

5. Đồng ý và không đồng ý

5.1 Bằng cách tương tác thông qua dữ liệu cá nhân hoặc tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi khi sử dụng trang web và dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp và xử lý dữ liệu cá nhân như trong Chính sách Bảo mật này.

5.2 Bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về việc không đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hủy hoặc xóa thông tin, hoặc loại bỏ các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ khi việc lưu giữ dữ liệu đó để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định, kế toán hoặc các yêu cầu kinh doanh khác hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.

5.3 Bạn có thể từ chối cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Nếu bạn chọn không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bất cứ khi nào được yêu cầu, điều đó có thể hạn chế khả năng sử dụng các tính năng nhất định của trang web và dịch vụ của bạn, hoặc chúng tôi có thể không cung cấp đầy đủ dịch vụ của mình cho bạn.

 

6. Dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào

6.1 Mục tiêu chính của chúng tôi khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cung cấp, tạo điều kiện, cá nhân hóa, cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là các ví dụ về các mục đích liên quan mà chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Cung cấp, cập nhật trang web và dịch vụ, cơ sở dữ liệu kinh doanh và khách hàng, bao gồm cả việc tạo điều kiện và thực hiện các giao dịch của chúng tôi với bạn, xử lý các giao dịch thanh toán.
 • Tiến hành nghiên cứu và phát triển bao gồm thực hiện phân tích, khảo sát thị trường, nhân khẩu học hoặc xu hướng cho các mục đích nghiên cứu và tiếp thị, cũng như tổng hợp và phân tích dữ liệu.
 • Giao tiếp với người tiêu dùng về dịch vụ của chúng tôi gồm việc tương tác với bạn thông qua các nền tảng truyền thông xã hội để cải thiện hoặc cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn với chúng tôi.
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng, liên hệ với bạn về bất kỳ khiếu nại, phản hồi, truy vấn hoặc yêu cầu của bạn.
 • Tăng cường bảo mật, hỗ trợ điều tra bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên lạc với bạn nhằm mục đích tiếp thị, thúc đẩy sự tương tác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm – dịch vụ của bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm dựa trên các tương tác của bạn với chúng tôi. Thông tin liên lạc có thể dưới dạng thư bưu điện, email, tin nhắn văn bản, các kênh truyền thông xã hội, bản tin, tài liệu quảng cáo hoặc kỹ thuật số khác.
 • Tuân thủ luật pháp hiện hành, quy trình và quy định pháp luật và bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp.
 • Mục đích quản lý và hành chính nội bộ
 • Bất kỳ mục đích nào được miễn trừ theo luật hiện hành
 • Bất kỳ mục đích nào cũng liên quan hợp lý đến những điều đã nêu ở trên.

6.2 Nếu chúng tôi có ý định sử dụng, xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân không phù hợp với chính sách này, bạn sẽ được thông báo như mục 1.2.

 

7. Sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự

7.1 Cookies

Để cải thiện dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu bằng “cookie”. Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tự động tải xuống máy tính của bạn (hoặc thiết bị điện tử khác) khi bạn truy cập trang web. Cookie giúp chúng tôi đo lường số lượt truy cập, thời gian trung bình đã sử dụng, lượt xem trang và các thống kê khác liên quan đến việc bạn truy cập vào trang web. Thông tin này cho phép chúng tôi quản lý trang web tốt hơn, cung cấp dịch vụ phù hợp và thân thiện hơn cho người tiêu dùng. Cookie cũng cho phép bạn truy cập các tính năng hoặc dịch vụ nhất định của trang web. Mỗi lần truy cập trang web cùng một máy tính hoặc thiết bị, cookie sẽ được truy xuất từ ​​máy tính hoặc thiết bị của bạn, cho phép trang web nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn là đã truy cập trước đó và tăng chức năng của trang web trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, chúng tôi sử dụng cookie:

 • Chấp nhận trình duyệt của bạn là khách truy cập trước đó và lưu bất kỳ tùy chọn nào có thể đã được đặt trong lần truy cập cuối cùng của bạn.
 • Có được thông tin về sở thích của bạn, các hoạt động trực tuyến và việc sử dụng Internet.
 • Theo dõi phân tích trang web và thực hiện nghiên cứu để phân tích thống kê giúp cải thiện nội dung, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu và sở thích của bạn.
 • Mục tiêu thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi và của các đối tác hiệu quả hơn bằng cách cung cấp các quảng cáo dựa trên sở thích được cá nhân của khách hàng.
 • Đo lường và nghiên cứu tính hiệu quả của tương tác nội dung trực tuyến, các tính năng, quảng cáo và các thông tin liên lạc khác
 • Đem đến trải nghiệm trực tuyến hiệu quả hơn và thú vị hơn.

Thông tin chúng tôi thu được từ việc sử dụng cookie thường sẽ không chứa dữ liệu cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi có thể lấy thông tin từ máy tính hoặc thiết bị điện tử khác như địa chỉ IP, trình duyệt và thông tin nhật ký internet khác, thông tin này thường sẽ không nhận dạng cá nhân bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie trên trang web. Ngoại trừ trường hợp, cookie thực sự cần thiết để chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Hầu hết các trình duyệt web và thiết bị có thể thông báo cho bạn khi nhận được cookie hoặc để ngăn việc gửi cookie. Nếu bạn sử dụng các tính năng này, bạn có thể giới hạn chức năng mà chúng tôi có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web. Bạn có thể tự do chặn, xóa hoặc tắt cookie nếu thiết bị của bạn cho phép. Bạn có thể quản lý và tùy chọn cookie của mình trong trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của bạn. Ngoài ra, bao gồm cách xem cookie nào đã được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn và cách quản lý hoặc xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org và www.youronlinechoices.com.

7.2 Cookies bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba được đặt bởi các trang web của bên thứ ba tách biệt với trang web của chúng tôi. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người được phép đặt cookie của bên thứ ba và cũng có thể đặt cookie trên trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này chịu trách nhiệm về các cookie mà họ đặt trên trang web. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của bên thứ ba có liên quan. Nếu bạn muốn chọn không tham gia tất cả các loại công nghệ khác mà chúng tôi sử dụng trên trang web, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa các công nghệ này khi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép.

7.3 Tệp nhật ký

Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt tự động báo cáo mỗi khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn sử dụng web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Internet, loại trình duyệt, các trang liên quan / thoát và URL, số lần nhấp chuột, tên miền, trang chính, các trang đã xem và các thông tin khác.

7.4 Xóa thông tin GIFs (Web Beacons)

Khi bạn sử dụng web, chúng tôi có thể sử dụng GIF (còn được gọi là đèn hiệu web hoặc pixel theo dõi) để theo dõi ẩn danh các kiểu sử dụng trực tuyến. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn được thu thập bằng ảnh GIF rõ ràng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng GIF trong các email dựa trên HTML được gửi đến người dùng của chúng tôi để theo dõi email nào được mở bởi người nhận. Thông tin được thu thập cho phép báo cáo chính xác hơn và làm cho web tốt hơn cho người dùng.

 

8. Thông tin của bạn được chia sẻ như thế nào

8.1 Chúng tôi không kinh doanh việc bán thông tin của bạn. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không cần thông báo cho bạn như:

 • Đối tác bên thứ ba của chúng tôi. Bên thứ ba được ủy quyền có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn để giúp chúng tôi phát triển, duy trì và cung cấp dịch vụ của mình cũng như giúp quản lý các mối quan hệ với khách hàng (bao gồm cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, liên lạc khách hàng, dịch vụ giao hàng, v.v.). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh mà chúng tôi cộng tác để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp đó, các bên thứ ba này bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích không liên quan hoặc dịch vụ của họ.
 • Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ bao gồm: phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, bảo mật, sao lưu, cơ sở hạ tầng ảo, xử lý thanh toán, phân tích, xác minh danh tính, đánh giá lý lịch và tuân thủ, dịch vụ ngân hàng, giao hàng dịch vụ và các dịch vụ khác cho chúng tôi, vì vậy họ có thể truy cập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn. Các bên thứ ba bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích không liên quan đến dịch vụ của họ.
 • Cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. Các luật sư, kế toán, ngân hàng, kiểm toán viên và công ty bảo hiểm có thể cần xem xét dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ tư vấn và tuân thủ ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm, kế toán và các dịch vụ tương tự. Các bên thứ ba bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích không liên quan đến dịch vụ của họ.
 • Các Cơ quan Chính phủ. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ. Chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định, lệnh, tòa án, quy tắc của tổ chức tự quản lý hoặc kiểm toán hoặc để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào là cần thiết. Phòng chống gian lận, tập trung bảo mật và kỹ thuật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chúng tôi và người khác, chẳng hạn như liên quan đến việc mua lại, sáp nhập, bán chứng khoán hoặc kinh doanh (ví dụ: thẩm định). Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức phi chính phủ, ngoại trừ trường hợp các tổ chức đó đã được ủy quyền hợp pháp để thực hiện các hoạt động cụ thể của chính phủ.

 

8.2 Khi chúng tôi phát triển công việc kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp. Trong trường hợp bán công ty, sáp nhập, giải thể hoặc tổ chức lại, dữ liệu cá nhân có thể là một phần của tài sản được chuyển giao.

8.3 Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu không phải cá nhân (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, các trang giới thiệu / thoát và URL, nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với bên thứ ba để họ tìm hiểu cách sử dụng cho một số dịch vụ nhất định hoặc tiến hành nghiên cứu độc lập dựa trên dữ liệu sử dụng ẩn danh đó.

8.4 Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các quyền của bạn, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu đó đến các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà trước đây đã được chúng tôi cung cấp thông tin của bạn theo chính sách bảo mật hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn đã cung cấp thông tin đó (cho dù bằng cách chia sẻ của bạn đăng nhập và mật khẩu, hoặc cách khác).

8.5 Người nhận dữ liệu cá nhân của bạn có thể ở bên ngoài Singapore. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các chi nhánh, công ty con hoặc các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi ở bên ngoài Singapore, miễn là dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách bảo mật này và tất cả các luật hiện hành.

 

9. Thời gian lưu giữ

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp sẽ được lưu trữ miễn là tiếp tục mục đích yêu cầu của dữ liệu, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin trên các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, trừ khi việc lưu trữ dữ liệu được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định, kế toán hoặc các yêu cầu kinh doanh khác hoặc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét định kỳ dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ và xóa hoặc ẩn danh dữ liệu đó.

 

10. Thông tin về người khác

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thay mặt cho người khác, bạn đảm bảo rằng bạn đã được người đó ủy quyền để cung cấp dữ liệu cá nhân đó và đồng ý bạn có thể thay mặt họ thực hiện và ( i) thay mặt anh / cô ấy đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của anh ấy / cô ấy theo chính sách bảo mật này; (ii) thay mặt họ nhận bất kỳ thông báo bảo vệ dữ liệu; và (iii) đồng ý cho việc sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của họ ra nước ngoài theo chính sách Bảo mật này. Bạn đồng ý bồi thường đồng thời AddIn và các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc chi nhánh của chúng tôi vô hại, không có bất kỳ khiếu nại nào.

 

11. Bảo mật

11.1 Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ toàn vẹn và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, sử dụng sai, truy cập trái phép, thu thập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên kinh doanh những nhân viên có quyền truy cập. Tất cả những nhân viên đó phải tuân nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý hoặc kỹ thuật nào của chúng tôi.

11.2 Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được nhận từ bạn hoặc đến bạn qua Internet.

 

12.Giám sát và Kiểm tra

12.1 Chúng tôi có thể theo dõi và ghi nhận các thông tin liên lạc với bạn (như các cuộc trò chuyện qua điện thoại và email) nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, đào tạo, phòng chống gian lận và tuân thủ.

12.2 Để phòng chống gian lận và rửa tiền, chúng tôi có thể tìm kiếm các tệp tham chiếu tín dụng từ các cơ quan phòng chống gian lận (những người sẽ ghi lại việc tìm kiếm). Nếu bạn cung cấp thông tin sai hoặc không chính xác và chúng tôi nghi ngờ có gian lận, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về cách thức tương tác của bạn với trang web và dịch vụ cho các cơ quan đó và nếu tình huống đảm bảo, chúng tôi có thể phải báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật.

12.3 Chúng tôi có thể giữ nguyên nội dung của bất kỳ email “Liên hệ với chúng tôi” hoặc tin nhắn điện tử khác mà chúng tôi nhận được. Tất cả dữ liệu cá nhân có trong các tin nhắn đó chỉ được sử dụng hoặc tiết lộ theo cách thức được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Nội dung thư có thể được giám sát bởi các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của chúng tôi cho các mục đích, không giới hạn ở việc tuân thủ, kiểm tra và bảo trì hoặc khi nghi ngờ lạm dụng email.

 

13. Ngoại trừ

13.1 Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho người dùng của trang web và dịch vụ. Mặc dù bạn có thể gặp các liên kết trên trang web đến các trang web khác, như các liên kết liên quan đến đối tác bên thứ ba của chúng tôi, nhà quảng cáo và các bên khác mà chúng tôi cộng tác (“Nền tảng của bên thứ ba”), Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của bên thứ ba. Các nền tảng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Các thực tiễn về quyền bảo mật của các bên thứ ba đó không được đề cập trong chính sách Bảo mật này. Các liên kết từ trang web không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các chính sách nền tảng bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các nền tảng đó để biết thông tin về các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của họ.

13.2 Chính sách Bảo mật này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin không được yêu cầu nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Điều này bao gồm thông tin được đăng lên bất kỳ khu vực công cộng nào trên trang web, chẳng hạn như bảng tin, bất kỳ ý tưởng hoặc phản hồi nào và các nội dung gửi không được yêu cầu khác (gọi chung là “Thông tin không được yêu cầu”). Tất cả thông tin không được yêu cầu sẽ được coi là không bí mật và chúng tôi sẽ tự sao chép, sử dụng, phân phối và khai thác thông tin không được yêu cầu đó mà không có giới hạn quyền.

 

14.Luật và giải quyết tranh chấp

Không phân biệt quốc gia mà bạn truy cập hoặc sử dụng trang web và dịch vụ trong phạm vi được pháp luật cho phép, chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Singapore mà không liên quan đến sự lựa chọn hoặc xung đột của các nguyên tắc luật, và bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan trọng tài của các tòa án Singapore để giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến Chính sách này.

 

Translate »